Actualitat

Refrigerants inclosos en el Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífques

Continúa la evolució dels nous gasos refrigerants per aconseguir millores energétiques i de funcionament dels equips frigorífics.

El passat 14 de setembre de 2016 es va publicar en el BOE la Resolució de 2 de setembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, amb la que s’amplía la relación de refrigerants autoritzats pel Reglament de Seguretat d’Instalacions Frigorífiques.

El Ministeri torna a modificar la relació de refrigerants autoritzats en el Reglament d’instal·lacions frigorífiques, que figuren a l’apendix 1, taula A, de la instrucció IF-02. En aquesta ocasió s’incorporen dos nous refrigerants.

Nous refrigerants:

  • Pure Green Gas, que es una barreja ternaria composada per un 11% de pentafluoroetà (R-125), 4% d’octofluoropropà (R-218) y 85 % de 1, 1, 1, 2 tetrafluoroetà (R-134a), constituint una barreja que pertany al grup de seguretat L1 (A1/A1).
  • Gritene ICT11, que es una barreja ternaria composada per un 21% de difluorometà (R-32), 75% de propilé (R-1270) y 4% de dimetiléter (R-E170), barreja que pertany al grup de seguretat L3 (A3/A3).

Aquestos refrigerants estan regulats pel Reglament (UE) Nº 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els gasos fluorats d’efecto hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 842/2006.

Queda pendente d’assignar la denominació numérica d’aquests dos nous gasos.

Pots descarregar la normativa en aquest enllaç.

Ministeri d'Indústria, energía i Turismo. Normativa refrigerants

Ministerio d’Industria