Avís legal

La pàgina Web “www.miquel-garcia.com” es titularitat de REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L. i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de la obligació d’Informació l’usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  • REFRIGERACIO MIQUEL GARCIA S.L. (des d’ara RMG)
  • CIF: B25274333
  • Domicili Social: Avinguda President Macià s/n, 25244 Fondarella (Lleida)
  • Teléfono: 902 18 88 80
  • E- mail: comercial(arroba)miquel-garcia.com
  • Registre Mercantil de Lleida, Assentament 183, foli 121, diari 22

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

D’acord amb la normativa vigent en materia de protecció de dades així com en materia de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altre facilitat a REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L. per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers titularitat de RMG, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que soliciten serveis personalitzats a la Web, per a la gestión de feines bàsiques d’administració, així com per a mantenir-lo informat, be per correu electrònic be per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L. En el cas de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuario presta el seu consentiment expressament per a l’enviament de publicitat mitjançant aquest mitjà.

REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesure de cartàcte técnic, organitzatiu i de seguretat necessaries per a evitar la seva alteració, pérdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se RMG. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin a Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment ejercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, mitjançant un escrit, acreditat la seva identitat, mitjançant fotocopia del DNI, i especificant el dret a ejercitar, Raó Social: REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L –  PRESIDENT MACIÀ, S/N  25244  FONDARELLA  (LLEIDA) o comercial(arroba)miquel-garcia.com

Els usuaris accepten expressament i de forma lliurei inequívoca que les seves dades personales siguin tractades per part de REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L per a realitzar les seguents finalitats:

Remisió de comunicacions comercials publicitaries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre els productes o serveis oferits per RMG, així com per part dels col·laboradors o empreses associades amb els que aquest hagués aconseguit un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els terceros mai tindràn acces a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials estaran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encarrecs, solicituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuario mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebre la newsletter de la pàgina web.

REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L informa i garantitza expressament als usuaris que mai vendrà, llogarà, compartirà o d’alguna u altra forma distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vagi a realitzar cap tipus de cessió de dades personals, de forma previa, es sol·licitaría el consentiment exprés, informant, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intelectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com la estructura, disseny i codi font de la mateixa, son titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial. Les fotografíes allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propiedad als autors citats juntament a elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o cap dels seus elements sense el previ consentimient de RMG.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un us privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutamente prohibit, l’us del lloc web ni cap dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’us per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previa notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions técniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Tantmateix es reserva el dreto de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’us així com qualsevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipográfics, formals o numérics que pugui contenir el lloc web, ni de la exactitut de la informació continguda en éll, així com tampoco ho fa d’opinions identificades o anónimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcia i/o total i venda d’aquest web excluim tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ell inserit, essent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Hiperenllaços.

Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que puguin dirigir a pàgines web de terceres, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin apareixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.